Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dlaczego warto oddać swój głos?
 
Nawet jeśli na bieżąco nie śledzisz wydarzeń w Brukseli, pamiętaj, że każdego dnia w stolicy Unii Europejskiej podejmuje się decyzje ważne dla ogółu obywateli Europy. Parlament Europejski jest jedną z dwóch instytucji (drugą jest Rada Unii Europejskiej złożona z ministrów poszczególnych państw) stanowiących prawo na terenie całej Wspólnoty, czyli 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybrany przez ciebie deputowany będzie decydował o losach blisko pół miliarda Europejczyków, gdyż Parlament Europejski jest odpowiedzialny nawet za 60% rozwiązań legislacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich. Pamiętaj, że – zgodnie z zasadą pierwszeństwa – prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że deputowany ma większy wpływ na twoje życie niż wybrany przez ciebie poseł w Warszawie, Berlinie czy Londynie.
 
Co zyskaliśmy dzięki pracom Parlamentu Europejskiego?
 
• Stawki, które płacisz, korzystając z telefonu komórkowego za granicą, zostały zmniejszone nawet o 60%.
• Swobodnie podróżujesz po Europie, podejmujesz zatrudnienie w innych państwach członkowskich, bez problemu korzystasz z usług na terenie całej Wspólnoty.
• Masz dwuletnią gwarancję na wszystkie kupowane produkty, korzystasz z ułatwień w zakładaniu przedsiębiorstwa w innych państwach, zyskujesz ochronę twoich dzieci przed nadmiarem reklam, jesteś chroniony przed ukrytymi opłatami za bilety.
• Masz możliwość uczenia się przez całe życie.
 
Pamiętaj, że Parlament Europejski to jedyna instytucja w Unii Europejskiej wybierana w wyborach powszechnych, co oznacza, że będąc obywatelem Unii Europejskiej, masz wymierny wpływ na to, kto będzie cię reprezentował w Parlamencie Europejskim przez najbliższe pięć lat. Twój przedstawiciel jako jeden z 751 deputowanych będzie miał wpływ na to, czy Europa będzie się dalej rozwijać i zapewni swoim obywatelom bezpieczne miejsce do życia.
 
W wyborach zagłosujesz, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, czyli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich i masz miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, w którym chciałbyś zagłosować.
 
Pamiętaj, że dodatkowo musisz spełnić warunki nałożone przez ustawodawstwo krajowe państwa członkowskiego, w którym przebywasz.
 
Pamiętaj, że nawet jeśli nie podejmiesz decyzji o tym, że chcesz głosować, nie będzie to oznaczało, że mniej przedstawicieli twojego kraju znajdzie się w Parlamencie Europejskim, gdyż każde państwo członkowskie ma przydzieloną kwotę mandatów.
 
Zagłosuj, jeśli chcesz mieć pewność co do osoby, która ma decydować o losach twoich i twojej rodziny.


Wybory do Parlamentu Europejskiego różnią się od wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na połączenie określonych zasad prawodawstwa europejskiego i krajowego. Co powinieneś wiedzieć przed pójściem do lokalu wyborczego w Polsce?
 
Przede wszystkim możesz zagłosować w jednym z trzynastu okręgów wyborczych w Polsce, jeśli ukończyłeś osiemnasty rok życia (najpóźniej w dniu wyborów), jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i nie zostałeś pozbawiony praw publicznych i wyborczych.
 
Aby twój głos był ważny, pamiętaj, że możesz zagłosować tylko na jedną listę kandydatów. Ponadto na wybranej przez siebie liście powinieneś wskazać kandydata, którego popierasz, tym samym podkreślając jego pierwszeństwo w otrzymaniu mandatu.
 
Pamiętaj, że nawet jeśli przebywasz poza miejscem swojego zamieszkania, nie tracisz prawa do głosowania. Pobierz w urzędzie gminy, w którym widniejesz w spisie wyborców, zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą, a nawet na statku morskim. Wniosek w sprawie zaświadczenia złożysz pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko i numer PESEL. (Co to jest PESEL?) Jeśli masz wyłącznie obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musisz podać numer paszportu lub nazwę i numer innego ważnego dokumentu tożsamości. Po okazaniu zaświadczenia w dniu wyborów będziesz mógł oddać głos w dowolnej komisji wyborczej. Ponadto jeśli masz polskie obywatelstwo, w dniu wyborów znajdujesz się zaś za granicą (czasowo lub mieszkasz w innym kraju na stałe), masz możliwość oddania głosu również korespondencyjnie. W sytuacji, gdy zamierzasz głosować korespondencyjnie, zgłoś to odpowiedniemu konsulowi ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Pamiętaj, aby nie zwlekać z odesłaniem karty do głosowania. Tylko jeśli karta dotrze do lokalu wyborczego najpóźniej w dniu przeprowadzenia wyborów, twój głos zostanie uznany za ważny!
 

 
W praktyce
Polityka jest wszędzie. Biorąc pod uwagę to, że żyjemy we wspólnocie, wszystko co nas otacza – od metody konstrukcji budynków, po sposób w jaki ludzie mogą się zachowywać – wszystko jest pod wpływem polityki. Wszystkie nasze decyzje jako wspólnoty pozostają pod wpływem polityki. Demokracja jest na ogół powolnym i trudnym procesem, jednak ważnym jest, aby wyrazić swój punkt widzenia w drodze głosowania, nawet jeśli nigdy nie uda się zadowolić wszystkich.
 

Cezar Butnariu, Rumunia

Mam do tego prawo:


• Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 190 (link)
• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 20, 22, 223 (link)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (link)
• prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma ograniczenia według dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1994 roku
• nie możesz głosować w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej w tych samych wyborach do Parlamentu Europejskiego
• państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzić kryterium okresu zamieszkania zezwalającego na udział w wyborach europejskich, jeśli więcej niż 20% ludności uprawnionej do głosowania stanowią cudzoziemcy (w praktyce jedynym krajem spełniającym dane kryterium jest Luksemburg)